Статут Обласної громадської організації «Товариство меліораторів та водогосподарників Черкаської області»

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ОБЛАСНА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ТОВАРИСТВО МЕЛІОРАТОРІВ ТА ВОДОГОСПОДАРНИКІВ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ» (далі – Товариство) є обласним місцевим осередком ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ТОВАРИСТВО МЕЛІОРАТОРІВ ТА ВОДОГОСПОДАРНИКІВ УКРАЇНИ» (далі  ВГО «Товариство меліораторів і водогосподарників України», а також добровільною неприбутковою громадською організацією, що обєднує фахівців у галузі меліорації, водного господарства, сільського господарства, природоохоронних органів, науково-дослідних установ, навчальних закладів, інших громадян зацікавлених у розвитку водного господарства та сільськогосподарських меліорацій на території області та є правонаступником  Товариства меліораторів та водогосподарників Черкаської області.
1.2. Діяльність Товариства регламентується Конституцією України, Законом України «Про об
єднання громадян», іншими законодавчими та нормативно-правовими актами, що визначають діяльність громадських організацій, Статутом ВГО «Товариства меліораторів і водогосподарників України»,  а також цим Статутом.
1.3. Товариство будує свою роботу на принципах добровільності, самоврядування, рівноправності її членів і законності, самостійно визначає умови членства, структуру управління, створює власну матеріальну базу для здійснення своєї статутної діяльності.
1.4. З метою виконання статутних завдань і цілей Товариство може здійснювати необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи, заснування підприємств в порядку, встановленому законодавством. 
1.5. Повне найменування 
 ОБЛАСНА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ТОВАРИСТВО МЕЛІОРАТОРІВ ТА ВОДОГОСПОДАРНИКІВ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ».
Скорочене найменування 
 ОГО «ТОВАРИСТВО МЕЛІОРАТОРІВ ТА ВОДОГОСПОДАРНИКІВ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ».
Місцезнаходження Товариства: 18000, м. Черкаси, вул. Смілянська, 118.

II. ОСНОВНА МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ТОВАРИСТВА

2.1. Метою діяльності Товариства є обєднання творчих зусиль громадян України на території області для сприяння розвитку водного господарства та сільськогосподарських меліорацій, водогосподарського будівництва, підтримки і стимулювання ініціатив у розвиток науково-технічного прогресу, формування громадської думки щодо актуальних проблем з розвитку меліорації та використання меліоративних земель і водних ресурсів та здійснення діяльності по захисту законних прав, соціальних, економічних та інших спільних інтересів своїх членів.
2.2. Завданнями у встановленому законодавством порядку Товариства є:
2.2.1. Наукове і практичне співробітництво вчених, спеціалістів, підприємств, наукових закладів та інших організацій, а також окремих спеціалістів в області меліорації і водного господарства.
2.2.2. Громадське прогнозування розвитку науки і техніки, використання і охорони водних ресурсів, будівництва, реконструкції і експлуатації водогосподарських та водоохоронних споруд і об
єктів. 
2.2.3. Впровадження передових технологій в області використання і охорони водних та земельних ресурсів, а також будівництва, реконструкції і експлуатації водогосподарських та водоохоронних споруд і об
єктів.
2.2.4. Участь у формуванні і здійсненні науково-технічної політики в області меліорації і водного господарства з урахуванням екологічної безпеки.
2.2.5. Участь у розробці законодавчих актів та нормативно-правових документів.
2.2.6. Громадський контроль за меліоративною та водогосподарською діяльністю.
2.2.7. Проведення незалежних громадських техніко-економічних і екологічних експертиз природних матеріалів, проектів будівництва і реконструкції водогосподарських та водоохоронних споруд, а також надання безкоштовно консультативних та інформаційних послуг.
2.2.8. Налагодження контактів, обмін досвідом з водогосподарськими організаціями, благодійними організаціями, недержавними установами з різних регіонів України та закордонними організаціями з метою залучення матеріальних та інтелектуальних інвестицій в галузь меліорації і водного господарства області
2.2.9. Підготовка та проведення нарад, семінарів, конференцій, тощо з питань організації та управління в галузі меліорації і водного господарства.
2.2.10. Співпраця з органами виконавчої влади з питань планування розвитку та координації роботи водогосподарських організацій та ефективного використання матеріально-технічних та фінансових ресурсів галузі.
2.2.11. Сприяння розв
язанню проблем з питань підготовки майбутніх фахівців у галузі меліорації і водного господарства у вищих навчальних закладах.
2.2.12. Сприяння підвищенню рівня професійних знань, надання юридичним і фізичним особам допомоги з питань ефективного використання водних ресурсів, шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичних осіб, заснування підприємств у порядку встановленому законодавством.
2.2.13. Організація ділових поїздок членів Товариства на стажування за кордоном.
2.2.14. Розповсюдження інформації та проведення своїх ідей та цілей щодо розвитку меліорації та водного господарства.
2.2.15. Поліграфічна та видавницька діяльність для виконання мети Товариства.
2.3. Створення та розвиток міжрегіональних і міжнародних зв
язків Товариства.

III. УМОВИ ТА ПОРЯДОК ПРИЙОМУ В ЧЛЕНИ ТОВАРИСТВА

3.1. Членство в Товаристві є індивідуальним та колективним.
3.2. Індивідуальними членами Товариства можуть бути наукові, інженерно-технічні працівники, фахівці в галузі меліорації водного та сільського господарства, студенти, учні, пенсіонери, які визнають Статут Товариства і сплачують внески.
3.3. Прийом та вихід індивідуальних членів Товариства здійснюється за їх особистими письмовими заявами.
3.4. Колективними членами Товариства можуть бути трудові колективи будівельних та експлуатаційних організацій, підприємств, проектних установ та інших установ і організацій, які визнають Статут Товариства і сплачують внески.
3.5. Прийом колективних членів товариства здійснюється Правлінням Товариства на підставі заяв і протоколів рішень трудових колективів.
3.6. Членство у Товаристві припиняється за заявою члена Товариства, а для колективного члена 
за рішенням органів, які прийняли їх до товариства.
3.7. Примусове припинення членства в Товаристві здійснюється за порушення Статуту, систематичну не сплату членських внесків (більше двох строків підряд), інші дії несумісні із званням члена Товариства. Виключення з членів Товариства здійснюється за рішенням правління яке прийняло їх до Товариства.

ІV. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ ЧЛЕНІВ ТОВАРИСТВА

4.1. Індивідуальний член Товариства має право:
4.1.1. Обирати і бути обраним до керівних органів Товариства.
4.1.2 Брати участь у роботі конференцій та інших заходах, що їх організовує Товариство, як безпосередньо, так і через своїх представників для виконання статутних повноважень.
4.1.3. Обговорювати на зборах, конференціях Товариства всі питання діяльності Товариства, вносити пропозиції щодо поліпшення його роботи, брати участь у роботі творчих об
єднань, секцій, комісій, науково-технічних конференцій, а також конкурсах та інших заходах, що проводяться Товариством.
4.1.4. Користуватись усіма видами методичної та консультативної допомоги, що надає Товариство.
4.1.5 Вільного виходу з Товариства.
4.2. Індивідуальний член Товариства, зобов
язаний:
4.2.1. Дотримуватись Статуту Товариства, відвідувати збори її членів.
4.2.2. Брати активну участь у здійсненні завдань Товариства, сприяти впровадженню у виробництво досягнень науки, техніки і передового досвіду.
4.2.3. Своєчасно сплачувати членські внески.
4.2.4 Не чинити дій, що можуть завдати шкоди діяльності та репутації Товариства.
4.3. Колективний член Товариства має право:
4.3.1. Рекомендувати своїх членів до складу керівних та ревізійних органів Товариства.
4.3.2. Направляти своїх представників для участі у роботі з
їздів Товариства, нарад, дискусій, семінарів, брати участь у конкурсах та інших заходах що проводяться Товариством.
4.4. Колективний член товариства зобов
язаний:
4.4.1. Дотримуватись Статуту Товариства, приймати участь у зборах товариства.
4.4.2. Брати участь у виконанні статутних завдань Товариства, сприяти впровадженню у виробництво досягнень науки, техніки і передового досвіду.
4.4.3. Щоквартально сплачувати членські внески.
4.4.4. Створювати необхідні умови для успішної роботи Товариства.

V. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА І КЕРІВНІ ОРГАНИ

5.1 Основою Товариства є первинні осередки ВГО «Товариства меліораторів і водогосподарників України» в Черкаській області , які створюються за місцем роботи або проживання не менш як 3 (трьома) особами.
5.2 Первинні осередки ВГО «Товариства меліораторів і водогосподарників України» в Черкаській області об’єднуються в обласне  Товариство і підпорядковуються ОГО «Товариства меліораторів і водогосподарників Черкаської області»
5.3 Первинні осередки ВГО «Товариства меліораторів і водогосподарників України» в Черкаській області не є юридичними особами.   В своїй діяльності вони керуються Статутом ВГО «Товариства меліораторів і водогосподарників України» і повинні легалізуватись шляхом повідомлення про своє заснування в місцевих органах державної виконавчої влади.
5.4 ОГО «Товариства меліораторів і водогосподарників Черкаської області» набуває прав юридичної особи в разі їх реєстрації в установленому порядку. У своїй діяльності керуються цим Статутом, які приймаються їх вищим керівним органам і затверджуються Правлінням ВГО «Товариства меліораторів і водогосподарників України»
5.5. Вищим керівним органом Товариства є конференція. Конференція Товариства скликається Правлінням один раз у 5 років. Про норму представництва, дату скликання та порядок денний конференції повідомляється не пізніше двох місяців до початку його роботи.
З ініціативи Правління, або на вимогу не менш як однієї третини членів первинних осередків ВГО «Товариства меліораторів і водогосподарників України» в Черкаській області, може бути скликана позачергова конференція.
 Конференція вважається правомочною, якщо у її роботі бере участь не менше 3/4 від числа обраних делегатів. Рішення приймаються більшістю голосів делегатів.
5.6. Конференція Товариства:
 обирає Правління терміном на 5 років;
 заслуховує і затверджує звіти Правління, Голови Товариства;
 реалізує право власності на майно та кошти Товариства;
 обговорює і приймає рішення по основних напрямках діяльності Товариства;
 накреслює заходи щодо участі Товариства у вирішенні його статутних цілей;
 приймає рішення про припинення діяльності Товариства.
5.7. В період між конференціями керівництво Товариством здійснює його Правління, яке проводить засідання два рази на рік.
 Засідання правління є правомочним, якщо в його роботі беруть участь 3/4 членів правління. Рішення приймається більшістю голосів. 
Правління Товариства:
обирає Голову Товариства, заступників голови, секретаря, ревізійну комісію, робочу президію строком на 5 років та затверджує положення про їх діяльність;
координує діяльність первинних осередків ВГО «Товариства меліораторів і водогосподарників України» в Черкаській області, організовує виконання рішень конференції та статутних завдань Товариства;
затверджує бюджет і кошторис Товариства, встановлює розмір вступних та щорічних членських внесків, корегує їх відповідно індексації;
приймає рішення про створення госпрозрахункових установ та організацій із статусом юридичної особи, засновує підприємства, затверджує їх статути (положення);
скликає конференції Товариства, встановлює норми представництва, час і місце проведення, порядок денний;
здійснює господарське управління майном та коштами Товариства організовує видавничу діяльність Товариства;
узагальнює і поширює передовий досвід, заслуховує і обговорює звіти первинних осередків ВГО «Товариства меліораторів і водогосподарників України» в Черкаській області;
приймає та виключає членів Товариства.
5.8. Виконавчим органом Правління Товариства є його робоча президія, яка проводить засідання один раз в квартал, та діє згідно з положенням про її діяльність.
5.9. Голова Товариства та його заступники входять до складу Правління Товариства. Голова Товариства (заступники Голови):
організовує виконання рішень конференції, Правління Товариства; 
представляє Товариство в державних та громадських організаціях; 
відкриває і закриває рахунки в установах банків;
заключає договори та правочини; підписує фінансові та інші документи; 
здійснює оперативне управління майном та коштами Товариства. 
В період між конференціями Голова Товариства підзвітний його Правлінню.
5.10. Ревізійна комісія Товариства розглядає питання доцільності і цільового використання коштів, господарської діяльності Товариства, за станом проходження справ, заяв, пропозицій і скарг членів Товариства. Про свою роботу ревізійна  комісія звітує конференції Товариства.

VI. КОШТИ ТА МАЙНО ТОВАРИСТВА

6.1. Товариство може мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення його статутної діяльності.
6.2. Товариство набуває право власності на кошти та інше майно, передане йому членами Товариства у власність у встановленому порядку, набуте від внесків членів, пожертвувань вітчизняних та іноземних громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також інше майно, придбане за рахунок власних коштів чи набуте на інших підставах, не заборонених законодавством.
6.3. Товариство має право на майно та кошти, придбані в результаті господарської та іншої комерційної діяльності створених ними госпрозрахункових установ та організацій, заснованих підприємств.
6.4. Майно, що передане Товариству його членами є власністю Товариства. Члени Товариства не відповідають по його зобов
язанням, а Товариство не відповідає по зобовязанням своїх членів.
6.5. Кошти Товариства складаються з:
6.5.1. Коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань.
6.5.2. Пасивних доходів.
6.5.3. Коштів або майна, які надходять Товариству від проведення його основної діяльності відповідно до чинного законодавства України. 
6.5.4. Дотацій або субсидій, отриманих з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або у межах благодійної, у тому числі гуманітарної допомоги чи технічної допомоги відповідно до умов міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються Товариству або через нього отримувачам згідно із законодавством, з метою зниження рівня таких цін.
6.5.5. Надходження від заходів, які проводяться для виконання статутних завдань Товариства.
6.6. Товариство може мати у власності приміщення, споруди, інвентар, обладнання, транспортні засоби, засоби зв’язку, кошти в національній та іноземній валюті та інше майно, необхідне для здійснення статутної діяльності, а також інтелектуальну власність.
6.7. Товариство витрачає кошти на виконання статутних завдань, на благодійні цілі та на утримання штатного апарату.
6.8. Товариство та створені ним організації ведуть оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєструються в органах державної податкової інспекції, вносять до бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством.

VII. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

7.1. Припинення діяльності Товариства здійснюється шляхом його реорганізації  або ліквідації / саморозпуску, або примусового розпуску/.
Реорганізація Товариства здійсняються за рішенням конференції  Товариства, якщо за нього проголосувало не 3/4 делегатів.
7.2. Товариство може бути ліквідоване на підставі рішення суду у випадках, передбачених законодавством України.
7.3. Ліквідація Товариства здійсняються за рішенням конференції Товариства ліквідаційною комісією, якщо за нього проголосувало не менше 3/4 делегатів, а в разі ліквідації Товариства за рішенням суду – ліквідаційною комісією, що призначається цим органом.
З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління справами Товариства.
7.4. В разі ліквідації Товариства питання про кошти і майно Товариства вирішує ліквідаційна комісія. Після ліквідації Товариства її активи повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу бюджету. Майно та кошти після ліквідації не можуть розподілятись між її членами.
7.5. Ліквідація Товариства вважається завершеною з моменту внесення запису про це до державного реєстру.

VIII. ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ

8.1. Зміни і доповнення до Статуту вносяться конференцією Товариства, якщо за них проголосувало не менше 3/4 делегатів.
8.2. Зміни до статуту, Товариство повідомляє обласне управління юстиції в 5 
 денний термін. 

error: Content is protected !!