Служба правового забезпечення

Головний юрисконсульт

Тупиця Сергій Васильович – головний юрисконсульт

тел. (0472) 63-67-98

 

Основними завданнями є:

Основним завданням є організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних актів його керівником та працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків, а також представлення інтересів Регіонального офісу в судах.

 • організовує та забезпечує правильне виконання нормативно-правових актів чинного законодавства України та інших нормативних актів й документів, які регулюють відносини у сфері водного господарства, а також подає керівництву пропозиції щодо вирішення правових питань виробничої, економічної та соціальної діяльності Регіонального офісу;
 • приймає  участь у підготовці наказів та інших документів правового характеру, що регулюють відносини  Регіонального офісу та його структурних підрозділів, їх майнову відповідальність;
 • здійснює перевірку на відповідність чинному законодавству проектів наказів, інших актів, що подаються на підпис керівнику Регіонального офісу, та візує їх за наявності погодження цих проектів заінтересованими підрозділами;
 • разом з іншими підрозділами складає висновки за проектами наказів та іншими актами, готує і вносить у встановленому порядку пропозиції про зміну чи скасування відомчих нормативних актів та актів Регіонального офісу, що фактично втратили чинність, не відповідають умовам господарювання або видані з порушенням вимог законодавства;
 • здійснює перевірку на відповідність чинному законодавству актів, прийнятих керівниками підрозділів, доповідає про них начальнику Регіонального офісу, для вжиття заходів до їх зміни чи скасування;
 • приймає участь у підготовці проектів та  укладанні   господарських договорів (контрактів) з іншими підприємствами, установами та організаціями, проводить їх правову оцінку;
 • організовує претензійну і веде позовну роботу; представляє у встановленому законодавством порядку інтереси Регіонального офісу в судах, інших державних органах під час розгляду правових питань і спорів; дає правову оцінку претензіям, що пред’явлені до Регіонального офісу чи Регіональним офісом у зв’язку з порушенням його майнових прав і законних інтересів; контролює додержання підрозділами встановленого в Регіональному офісі  порядку пред’явлення і розгляду претензій;
 • аналізує наслідки розгляду претензій, позовів і судових справ, практику укладання та виконання договорів (контрактів);   вносить   начальнику Регіонального офісу пропозиції щодо удосконалення правового забезпечення господарської діяльності;
 • готує висновки щодо правомірності списання матеріальних цінностей, правову оцінку фактам нестач, крадіжок, безгосподарності, псування майна; розглядає матеріали про відшкодування за рахунок винних осіб матеріальної шкоди, що готуються відповідними підрозділами на основі економіко-правового аналізу даних бухгалтерського обліку і статистичної звітності, інших документів фінансово-господарської діяльності підприємства та матеріалів перевірок, проведених правоохоронними і контролюючими органами;
 • сприяє додержанню законності у реалізації прав працівників під час вирішення ними питань виробничого характеру; приймає  участь у підготовці та укладанню колективного договору, проводить консультації  виборним органам трудового колективу з питань законодавства, що передбачає  їх повноваження;
 • разом з відповідними підрозділами приймає участь у підготовці заходів щодо зміцнення трудової дисципліни, забезпечення охорони праці  
 • забезпечує правильне застосування норм трудового законодавства, що зачіпають права й законні інтереси працівників, вносить пропозиції начальнику Регіонального офісу щодо поновлення їх порушених прав;
 • сприяє своєчасному вжиттю заходів за протестами та поданнями прокуратури, окремими ухвалами суду, рішеннями, постановами, ухвалами господарського суду, відповідними документами інших правоохоронних і контролюючих органів.
 • організовує і проводить роботу, пов’язану із підвищенням рівня правових знань працівників підприємства, інформує про зміни в законодавстві, роз’яснює   практику його застосування; надає консультації з правових питань.
 • відповідно до Закону України “Про звернення громадян”, веде роботу зі зверненнями громадян.
 • надає інформацію, щодо заходів проведених у межах своїх функціональних повноважень служби, для сайту Регіонального офісу.
error: Content is protected !!