Служба охорони праці

Вовк Володимир Антонович – провідний інженер з охорони праці

тел. (0472) 63-77-10

 

Основним завданням відділу є:

 • Організація проведення профілактичних заходів спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробнчих факторів, запобігання нещасним випад-
 •  кам загрози життю або здоров’ю працівників.
 • Вивчення та сприяння впровадженню у виробництво досягнень науки і техніки, прогресивних і безпечних технологій. Сучасних засобів колективного та індивідуального захисту працівників.
 • Контроль за дотриманням працівниками вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці, положень  розділу ’’ Охорона праці’’, колективного договору та актів з охорони праці, що діють в межах підприємства.
 • Інформування та надання роз’яснень працівникам підприємства з питань охорони праці.заходів для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня
 •  охорони праці, планів, програм, поліпшення умов праці, запобігання виробничому травматизму, професійним захворюванням, надання організаційно-методичної допомоги у виконанні запланованих заходів.
 • Підготовка проектів наказів з питань охорони праці і внесення їх на розгляд начальнику РОВР у Черкаській області.
 • Проведення спільно з представниками інших структурних підрозділів і за участю   представників    профспілки   підприємства ,    перевірок         дотримання працівниками вимог нормативно-правових актів з охорони праці.
 • Складання звітності з охорони праці за встановленими формами.
 • Проведення з працівниками вступного інструктажу з охорони праці.
 • Ведення  обліку  та   проведення   аналізу   причин   виробничого травматизму, професійних захворювань, аварій, заподіяної ними шкоди.
 • Забезпечення належного оформлення і зберігання документації зпитань охорони праці, а також своєчасної передачі їх до архіву для тривалого зберігання згідно з установленим порядком.
 • Складання за участю керівників підрозділів підприємства переліків професій, посад і видів робіт, на які повинні бути розроблені інструкції з охорони  праці, що діють в межах підприємства, надання методичної допомоги під час їх розроблення.
 • Інформування працівників про основні вимоги законів,інших нормативно-правових актів та актів з охорони праці, що діють в межах підприємства.

Розгляд :

– питань про підтвердження наявності небезпечної виробничої ситуації, що  стала причиною відмови працівника від виконання дорученої роботи, відпо-

відно до законодавства (у разі необхідності) ;

– листів, заяв, скарг працівників підприємства, що стосуються питань додержання законодавства по охороні праці.

Організація :

– забезпечення підрозділів нормативно-правовими актами та актами з охорони  праці, що діють в межах підприємства ;

– посібниками, навчальними матеріалами з цих питань ;

– роботи кабінету з охорони праці, підготовки інформації стендів, кутків з охорони праці тощо ;

– нарад, семінарів, конкурсів тощо з питань охорони праці ;

– пропаганди з питань охорони праці з використанням інформаційних засобів.

Участь у :

– розслідуванні нещасних випадків, професійних захворювань та аварій та   виробництві, відповідно до Порядку розслідування та ведення обліку неща-

сних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року № 1112

(1112-2004-п) ;

– складанні санітарно-гігієнічної характеристики робочих місць працівників, які проходять обстеження щодо наявності профзахворювань ;

– проведенні внутрішнього аудиту охорони праці та атестації робочих місць на  відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці ;

– роботі комісій з приймання в експлуатацію закінчених будівництвом, реконструкцією або технічним переозброєнням об’єктів виробничого та соціально-

культурного призначення, відремонтованого або модернізованого устаткування в частині дотримання вимог охорони (безпеки) праці ;

– розробленні положень, інструкцій, розділу ’’ Охорона прці ’’ колективного  договору, актів з охорони (безпеки) праці, що діють у межах підприємства ;

– складанні переліків професій і посад, згідно з яким працівники повинні проходити обов’язкові попередні і періодичні методичні огляди ;

– організації навчання з питань охорони праці ;

– роботі комісії з перевірки знань з питань охорони праці.

Забезпечення організаційної підтримки (в разі наявності роботи комісії з  питань охорони праці підприємства.

Контроль за :

          – виконанням заходів, передбачених програмами. Планами щодо поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, колективним договором та заходами, спрямованими на усунення причин нещасних випадків  та професійних захворювань ;

–  проведення ідентифікації та декларуванням безпеки об’єктів підвищеної небезпеки ;

–  наявність в підрозділах інструкцій з охорони праці згідно з переліком  професій, посад і видів робіт, своєчасним внесенням в них змін ;

– своєчасним проведенням необхідних випробовувань і технічних оглядів устаткування ;

– станом запобіжних і захисних пристроїв, вентиляційних систем ;

– своєчасним проведенням навчання з питань охорони праці, всіх видів інструктажу з охорони праці ;

– забезпечення працівників відповідно до законодавства спецодягом та  спецвзуття  та іншими засобами індивідуального та колективного захисту, мийними  та знешкоджувальними засобами ;;

– санітарно-гігієнічними і санітарно-гігієнічними і санітарно-побутовими умовами працівників згідно з нормативно-правовими актами ;

– своєчасного і правильного надання працівникам пільг і компенсацій за важкі та шкідливі умови праці, забезпечення їх лікувально-профілактичним харчуванням, молоком або рівноцінними йому харчовими продуктами, наданням      оплачуваних перерв санітарно-оздоровчого  призначення тощо відповідно до вимог  законодавства та  колективного  договору ;

– дотриманням у належному безпечному стані територі підприємства, внутрішніх      доріг  та  пішохідних доріжок ;

– організацію робочих міць у відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці ;

– використання цільових коштів, виділених для виконання комплексних заходів  для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці ;

– застосування праці жінок, інвалідів і осіб молодших  18 років відповідно до  законодавства ;

– виконання приписів посадових осіб органів державного нагляду за охороню  праці та подання страхового експерта з охорони праці ;

– проведення      попередніх   (під час прийняття на роботу)    і періодичних  (протягом трудової діяльності)  медичних  оглядів  працівників, зайнятих на  важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці, або  таких, де є потреба у професійному доборі, щорічних обов’язкових медичних  оглядів осіб віком до 21 року.