Регіональний офіс водних ресурсів у Черкаській області

Перейти до змісту

Головне меню
Завдання

Юридична служба

                                                                          
Завдання юридичної служби


Основним завданням юридичної служби Регіонального офісу водних ресурсів у Черкаській області - далі (РОВР) є:
-    організує та забезпечує правильне виконання актів законодавства, інших нормативних актів і документів, подає керівництву пропозиції щодо вирішення правових питань виробничої; економічної та соціальної діяльності облводресурсів;
-  бере участь у підготовці наказів та інших актів РОВР, що регулюють відносини апарату РОВР та його структурних підрозділів, їх майнову відповідальність;
-  перевіряє відповідність законодавству проектів наказів, інших актів, що подаються на підпис керівника підприємства, та візує їх за наявності погодження цих проектів заінтересованими підрозділами.
-   разом з іншими підрозділами складає висновки за проектами наказів та іншими актами, готує і вносить у встановленому порядку пропозиції про зміну чи скасування відомчих нормативних актів та актів РОВР, що фактично втратили чинність, не відповідають умовам господарювання або видані з порушенням вимог законодавства;
-  здійснює перевірку за відповідністю законодавству актів, прийнятих керівниками підрозділів, доповідає начальнику РОВР для вжиття заходів до їх зміни чи скасування;
-    бере участь у підготовці, укладенні та контролі за виконанням господарських договорів (контрактів) з іншими підприємствами, установами та організаціями, дає правову оцінку їх проектам;
-   організує претензійну і веде позовну роботу; представляє у встановленому законодавством порядку інтереси РОВР в судах, інших органах під час розгляду правових питань і спорів; дає правову оцінку претензіям, що пред'явлені до облводресурсів чи облводресурсів у зв'язку з порушенням його майнових прав і законних інтересів; контролює додержання підрозділами встановленого в облводресурсів порядку пред'явлення і розгляду претензій;
 -      аналізує наслідки розгляду претензій, позовів і судових справ, практику укладання та виконання   договорів   (контрактів);   вносить   начальнику РОВР  пропозиції   щодо удосконалення правового забезпечення господарської діяльності;
-   дає висновки стосовно правомірності списання матеріальних цінностей, правову оцінку фактам нестач, крадіжок, безгосподарності, випуску недоброякісної продукції, псування майна; розглядає матеріали про відшкодування за рахунок винних осіб матеріальної шкоди, що готуються відповідними підрозділами на основі економіко-правового аналізу даних бухгалтерського обліку і статистичної звітності, інших документів фінансово-господарської діяльності підприємства та матеріалів перевірок, проведених правоохоронними і контролюючими органами;
-  сприяє додержанню законності у реалізації прав трудового колективу під час вирішення ним питань виробничого характеру і соціального розвитку; бере участь у підготовці та укладанні колективного договору, консультує виборні органи трудового колективу з питань законодавства, що стосуються їх повноважень;
-     разом з відповідними підрозділами РОВР бере участь у підготовці заходів щодо зміцнення трудової дисципліни, забезпечення охорони праці на виробництві;
-    забезпечує правильне застосування норм трудового законодавства, що зачіпають права й законні інтереси працівників, вносить пропозиції начальнику РОВР про поновлення порушених прав;
-   сприяє своєчасному вжиттю заходів за протестами та поданнями прокуратури, окремими ухвалами суду, рішеннями, постановами, ухвалами господарського суду, відповідними документами інших правоохоронних і контролюючих органів.
-  організує і проводить роботу, пов'язану із підвищенням рівня правових знань працівників підприємства, інформує про законодавство, роз'яснює існуючу практику його застосування; дає консультації з правових питань.
-    надає інформацію, що стосується функціональних повноважень служби для сайту облводресурсів.

Назад до змісту | Назад до головного меню